Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

Đề bài

Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

+ Loại hoa (đơn tính, lưỡng tinh).

+ Thời gian chín của nhị so với nhụy (đồng thời, trước, sau).

- Trả lời câu hỏi:

- Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

- Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?

Lời giải

+ Loại hoa: Lưỡng tính

+ Thời gian chính của nhị so với nhụy: Đồng thời

+ Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở: Điểm khác nhau cơ bản của hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn là: Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín cùng một lúc. Còn hoa giao phấn là những hoa đơn tính hoặc những hoa lưỡng tính, nhị và nhụy không chín cùng một lúc.

+ Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ: Gió, sâu bọ, nhân tạo.