Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Đề bài

Hãy cho biết

- Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người)

- Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

- Quan sát H48.1 hãy kể thêm một số loài động vật khác cũng ăn thực vật

Tên con vật

Thức ăn

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

Chim sẻ

 

 

 

 

Thỏ

 

 

 

Lời giải

- Lượng oxi do thực vật quang hợp tạo ra cung cấp cho các hoạt động sống của con người và các sinh vật khác, cũng qua quá trình quang hợp mà thực vật cũng tổng hợp được cho mình những chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.

- Các chất hữu cơ do thực vật tạo ra làm nguồn thức ăn cho động vật và con người.

Tên con vật

Thức ăn

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

Chim sẻ

 

 

 

 

Thỏ

 

 

 

Sóc

 

 

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”