Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp:- Giữa Tảo và cây Hạt kín có rất nhiều điểm …………- Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín lại có sự ………… về tổ chức cơ thể và sinh sản.

Lời giải

- Giữa Tảo và cây Hạt kín có rất nhiều điểm khác nhau

- Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản.