Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được…… hấp thụ, chuyển qua…… tới……- Rễ mang các…… có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Lời giải

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ

- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”