Hãy giải thích: Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn. Trồng cây lấy gỗ, lấy sợ người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành.

Hãy giải thích:- Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn.- Trồng cây lấy gỗ, lấy sợ người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành.

Lời giải

- Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn là để cho chất dinh dưỡng dồn vào chồi hoa, nuôi quả bởi vì các cây này thu quả.

- Trồng cây lấy gỗ, lấy sợi người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành là để cho ngọn cây phát triển, thân cây sẽ dài, sợi dài, tỉa cành xấu để cho chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân.