Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?

Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?

Lời giải

- Làm tăng hiệu quả thụ phấn, làm tăng năng suất cây trồng.

- Thụ phấn giữa các giống cây khác nhau để tạo ra các giống cây mới và kết hợp các đặc tính tốt.