Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng

Hãy liên hệ các loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng?

Lời giải

- Trong câu truyện, nhà vua kêu gọi nhân tài để chống giặc Ân, Thánh Gióng đã lớn lên rất nhanh để ra trận đánh giặc ⟹ thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc.

- Roi sắt, ngựa sắt, áo ráp sắt ⟹ thể hiện vũ khí bằng kim loại đã được sử dụng ở thời kì đó.