Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Lời giải

Kích thước của tế bào thực vật rất da dạng, chủ yếu tế bào có kích thước nhỏ trừ một số tế bào của bưởi, chanh…