Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ

Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ.

Lời giải

- Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.