Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

 Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. Lưu vực và lượng nước sông Hồng và sông Mê Công

 Sông Hồng  Sông Mê Công

Lưu vực (km2)

Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)

143.700

120

25

75

795.000

507

20

80

Lời giải

- Sông Mê Công có tổng lượng nước gấp khoảng 4,2 lần tổng lượng nước sông Hồng.

- Diện tích lưu vực của sông Mê Công gấp khoảng 4,7 lần diện tích lưu vực sông Hồng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”