Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Lời giải