Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Lời giải

Quan sát hình 1 và hình 2, ta hiểu: Mọi vật đều thay đổi theo thời gian, những dấu tích ngày xưa còn được giữ gìn, lưu lại thông qua các loại tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết,… để những thế hệ sau hiểu được thế hệ trước sống và làm việc như thế nào.