Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ...

Lời giải

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ: Người dân Việt Nam đồng lòng giúp đỡ, viện trợ  đồng bào miền Nam chiến đấu với quân xâm lược. Họ không quản khó khăn, gian khổ, không tiếc sức người, sức của để tri viện cho miền Nam giành độc lập, thống nhất nước nhà.