Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Đề bài

Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Lời giải

Vi khuẩn có các hình dạng:

+ Hình que

+ Hình cầu

+ Hình que

+ Hình phẩy

+ Hình xoắn…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”