Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?

Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ? 

Lời giải

+Hình1: Liên quan đến việc làm ra sợi đay.

+Hình2: Liên quan đến việc làm ra sợi bông.

+Hình3: Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm.