III. Bài học rút ra - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Luôn luôn tự hào là công dân Việt Nam.

- Tự đề ra kế hoạch cho bản thân, có ý thức rèn luyện đạo đức, thân thể và học tập để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn để có thể xây dựng đất nước mai sau  trở nên văn minh và giàu đẹp.

- Phê phán những  hành động còn chưa đúng đắn, trái với đạo đức và pháp luật.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, bạn Nam trả lời có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Em đọc các tình huống - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trang 32 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cha mẹ Nam là công dân Việt Nam và đều là nhân viên Đại sứ quán Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ....

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
Em đọc các tình huống - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông trang 33 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bình là học sinh một trường ở miền núi, nhân dịp hè về thăm bác ruột ở Hà Nội, ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, theo em, Bình đã vi phạm quy định nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”