III. Bài học rút ra - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Luôn luôn tự hào là công dân Việt Nam.

- Tự đề ra kế hoạch cho bản thân, có ý thức rèn luyện đạo đức, thân thể và học tập để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn để có thể xây dựng đất nước mai sau  trở nên văn minh và giàu đẹp.

- Phê phán những  hành động còn chưa đúng đắn, trái với đạo đức và pháp luật.