III. Bài học rút ra - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi công dân cần chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. Chúng ta cần nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Cần phải tuyên truyền giáo dục cho tất cả mọi ngườ hiểu biết về luật giao thông. Như vậy chính là bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cho mọi người xung quanh.

- Đồng thời các cơ quan chức năng cần tích cực làm việc nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, công bằng đối voiws người tham gia giao thông. Có như vậy xã hội mới phát triển văn minh, tai nạn giao thông sẽ không còn xảy ra nữa.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, theo em, Bình đã vi phạm quy định nào?

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
Em đọc các tình huống - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông trang 33 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bình là học sinh một trường ở miền núi, nhân dịp hè về thăm bác ruột ở Hà Nội, ....

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
Em đọc các tình huống - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập trang 34, 35 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Trẻ em ở Bản Nhắng dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn đã 10 - 12 tuổi mà chưa biết chữ ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, em có ý kiến gì về việc làm của ông An?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”