III. Bài học rút ra - Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi công dân cần chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. Chúng ta cần nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Cần phải tuyên truyền giáo dục cho tất cả mọi ngườ hiểu biết về luật giao thông. Như vậy chính là bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cho mọi người xung quanh.

- Đồng thời các cơ quan chức năng cần tích cực làm việc nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, công bằng đối voiws người tham gia giao thông. Có như vậy xã hội mới phát triển văn minh, tai nạn giao thông sẽ không còn xảy ra nữa.