III. Bài học rút ra - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

Mỗi chúng ta đều có quyền và nghĩa vụ học tâp. Chính vì vậy, chúng ta cần biết hưởng cũng như chấp hành nghĩa vụ học tập của bản thân. Học tập giúp chúng ta tích luỹ được kiến thức đẻ áp dụng vào cuộc sống. Người có kiến thức là người thông minh và là người nắm cả thế giới trong tay. Học để nâng cao trình độ bản thân, để làm vui long bố mẹ và học để phục vụ đất nước, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược lại người lười nhác, không chịu học tập là người không biết gì và sẽ không bao giờ phát triển một cách toàn diện được. Chính vì vậy mỗi chúng ta hãy đăth nhiệm vụ học tập lên hàng đầu.