III. Bài học rút ra - Bài 6: Biết ơn

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Biết ơn là một đức tính quan trọng của mỗi người. Nó thể hiện sự văn minh, biết tiếp nối văn hóa truyền thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của ông cha ta. Nó là điều cần thiết trong cách ứng xử hằng ngày của mỗi người, là nét đẹp trong nếp sống của tập thể, xã hội.

- Cần phê phán những người có thái độ vô ơn,thiếu sự quý trọng trước sự giúp đỡ của người khác.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 6: Biết ơn
Giải bài tập 1, 2 trang 18, 19 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Thầy hiệu trưởng Vũ Danh Lân đã làm những việc gì khiến tác giả nhớ ơn suốt cả cuộc đời?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Thầy dắt tôi suốt cuộc đời"
Em đọc truyện "Thầy dắt tôi suốt cuộc đời" trang 15, 16, 17 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Tôi học xong lớp 4 vào năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện Đừng giết "Ổng"
Em đọc truyện Đừng giết "Ổng" trang 18, 19, 20 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Trời mới hưng hửng sáng, hai anh em Mang Đư - Mang Đơ lầm lũi đi về phía đám bắp đang trổ cờ đã bị phá tơi tả gần một nửa ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
Giải bài tập 1, 2 trang 21 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hai anh em Mang Đư và Mang Đơ đã nghe lời già làng như thế nào và đã có những việc làm gì để bảo vệ voi?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”