Kể lại câu chuyện bắt cướp của ông Nguyễn Khoa Đăng

Ông Nguyễn Khoa Đăng là quan Nội tán của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Ông nổi tiếng tài ba, mưu lược.

Lời giải

         Ông Nguyễn Khoa Đăng là quan Nội tán của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Ông nổi tiếng tài ba, mưu lược.

         Có một lần xảy ra vụ cãi cọ xô xát dữ dội giữa người bán dầu và người ăn mày mù. Người bán dầu túm lấy người ăn mù đòi số tiền để trong bị đã bị đánh cắp. Hai bên đánh nhau, lính bắt giải đem vào cửa quan. Tên ăn mày cứ cãi là mắt bị mù biết tiền anh bán dầu để đâu mà lấy cắp.

         Quan Nguyễn Khoa Đăng hỏi:

-  Nhà ngươi có tiền không ?

-  Bẩm quan có, nhưng đó là tiền của tôi.

- Cứ đưa tất cả ra đây. Của ai rồi sẽ rõ.

         Quan sai lính múc một chậu nước trong, bỏ số tiền vào chậu. Tức thì nước nổi đầy váng dầu xanh.

         Quan sai lính đánh tên ăn mày thật đau. Tên ăn mày mở thao láo đôi mắt. Hắn là một tên gian giảo giả mù để đi ăn cắp.

          Chuyện thứ hai nói về việc quan Nội tán triệt tận gốc bọn cướp ở truông nhà Hồ. Bọn cướp đã lập sào huyệt tại đây, hoành hành nhiều năm dữ dội Nguyễn Khoa Đăng cho đóng một số hòm gỗ có chốt bên trong. Ông cho một số võ sĩ dũng lược, cao cường mang theo vũ khí vào ngồi trong hòm. Ông cho người tung tin có một vị quan to từ Bắc sắp đi qua, mang theo nhiều của cải vàng ngọc. Quả nhiên, bọn cướp trúng kế kéo ra chặn đường bắt phu khuân các hòm gỗ về sào huyệt. Theo mật lệnh, các võ sĩ mở chốt hòm, nhất tề xông ra cùng đoàn lính cải trang làm phu dùng gươm giáo đâm chém. Một số tướng cướp bị giết, số còn lai bị bắt sống.

         Sau đó, Nguyễn Khoa Đăng lập nhiều làng xóm dọc hai bên truông nhà Hồ. Từ đó "đường vô xứ Huế quanh quanh", qua truông nhà Hồ trở nên bình yên. Ca dao thuở ấy đã nói về chuyện này:

"Phá Tam Giang ngày rày dã cạn,

Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm".


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”