Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết.

Lời giải

Một số đồ gốm mà em biết là: bình cắm hoa bằng gốm, gạch, ngói,...