Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết.

Lời giải

Một số hỗn hợp như:

+ Gạo và cám

+ Gạo và sạn

+ Xi măng và cát

...