Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết

Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết.

Lời giải

Một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo: tơ tằm, vải nilon, vải cotton, vải lanh,  ...