Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Lời giải

+ Nhà máy thủy điện Hòa Bình

+ Nhà máy thủy điện Thác Bà

+ Nhà máy thủy điện Hàm Thuận

+ Nhà máy thủy điện Yali

...