Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Lời giải

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm:

- Đề phòng âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nam Hán.

- Tạo thời gian hòa bình để chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.