Kinh tế nước Mĩ đã phát triển thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Lời giải

- Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

- Về công nghiệp:

+ Trong những năm 1923-1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69%.

+ Năm 1928, vượt quá sản lượng của toàn Châu Âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dầu lửa, thép,…

- Về tài chính: Mĩ nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

*Hạn chế:

Sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng => Dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.