Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Lời giải

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180