Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.

Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.-

Lời giải

câu hỏi:

+ Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không? Vì sao?

+ Ngoài điều kiện đủ nước, đủ không khí hạt còn cần điều kiện gì nữa?

+ Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm không nảy mầm.

+ Ngoài nước và không khí, để hạt nảy mầm còn cần nhiệt độ thích hợp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”