Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Lời giải

Vật liệu Kết quả Kết luận Đèn sáng Đèn không sáng Nhựa   x  Không cho dòng điện chạy qua  Đồng x    Cho dòng điện chạy qua   Sắt x    Cho dòng điện chạy qua  Cao su   x Không cho dòng điện chạy qua  Thuỷ tinh   x  Không cho dòng điện chạy qua  Bìa   x  Không cho dòng điện chạy qua 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”