Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính.

Lời giải

Các loại nông sản chính của Hoa Kì:

Nông sản chính

Khu vực

Cây lương thực

Cây công nghiệp và cây ăn quả

Gia súc

Phía Đông

Lúa mì, lúa gạo, ngô

Củ cải đường, cây ăn quả nhiệt đới…

Bò, lợn

Trung tâm

Các bang phía Bắc

Ngô, lúa mì

Củ cải đường/, cây ăn quả nhiệt đới

Bò, lợn

Các bang ở giữa

Ngô, lúa mì

Đỗ tương, bông, thuốc lá

Bò, lợn

Các bang phía Nam

Lúa gạo

Đỗ tương, bông thuốc lá

Bò, lợn

Phía Tây

Lúa gạo

Cây ăn quả