Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào nội dung các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Lời giải

Các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì:

Vùng

Các ngànhcông nghiệp chính

Vùng Đông Bắc

Vùng phía Nam

Vùng phía Tây

Các ngành công  nghiệp truyền thống

Cơ khí, luyện kim màu, luyện kim đen, hóa chất, dệt, thực phẩm, đóng tàu,

Thực phẩm, dệt, cơ khí, sản xuất ô tô, đóng tàu biển

Luyện kim màu, đóng tàu biển, cơ khí, sản xuất ô tô

Các ngành công nghiệp hiện đại

Điện tử, viễn thông; sản xuất ô tô

Chế tạo máy bay; chế tạo tên lửa vũ trụ, điện tử, viễn thông; hóa dầu

Điện tử viễn thông, chế tạo máy bay.