Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.

Lời giải

*Bảng thống kế các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc