Lập chương trình cho hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

Đề bài: Lập chương trình cho hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.


Lời giải

Gợi ý:

Lập chương trình hoạt động cần phải xây dựng trên cơ sở ba mục chính sau:

1. Mục đích:

Nêu mục đích thiết thực của hoạt động

2. Phân công chuẩn bị

Phân công từng thành viên trong nhóm tham gia hoạt động từng nhiệm vụ cụ thể khác nhau.

3. Chương trình cụ thể

Chi tiết từng hoạt động theo thứ tự

Trả lời:

Bài làm tham khảo: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

 

CHƯƠNG TRÌNH THI VẼ TRANH, SÁNG TÁC THƠ,

TRUYỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong)

   I. Mục đích

   - Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt Luật an toàn giao thông.

   - Phát hiện tài năng nghệ thuật của học sinh.

   - Động viên học sinh tham gia hoạt động tập thể.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Ban giám khảo: Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó Văn - Thể - Mĩ.

   - Phổ biến nội dung, kế hoạch thi: Lớp trưởng.

   - Chuẩn bị quà thưởng: Giáo viên chủ nhiệm, ban chấp hành chi hội phụ huynh của lớp.

   III. Chương trình cụ thể

   - Họp lớp phổ biến nội dung thi: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 5/ 4/2013.

   - Nộp bài dự thi ngày 18/4/2013 cho các tổ trưởng.

   - Chấm thi ngày 20/4/2013.

   Tổng kết phát thưởng ngày 22/4/2013.