Lập chương trình quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

Đề bài: Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.


Lời giải

Gợi ý:

Lập chương trình hoạt động được xây dựng nội dung gồm ba mục chính:

- Mục đích: Nêu mục đích của hoạt động

- Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ: Ghi rõ công việc (nhiệm vụ) và người phụ trách

- Chương trình cụ thể: Chương trình được diễn ra cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Bài làm

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾU NHI VÀ NHÂN DÂN

CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI

(Lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm)

   I. Mục đích

   -  Hiểu tình hình lũ lụt và thông cảm với nỗi cơ cực của thiếu nhi và nhân dân vùng bị thiên tai.

  -  Nhận thức đúng: quyên góp ủng hộ là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”.

   - Có hành động ủng hộ thiết thực, đáp ứng kịp thời.

   II. Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ

   - Họp lớp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ: Lớp trưởng chủ trì.

   - Lập ban chỉ huy (dự kiến): Lớp trưởng, Chi đội trưởng, các tổ trưởng

   - Nhận quà: Tổ trưởng của 4 tổ

   - Đóng gói, chuyển quà: Ban chi huy

   III. Chương trình cụ thể

   1. Sáng thứ 6 (20/12): Họp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ.

   - Phát biểu ý kiến về tình hình, kêu gọi ủng hộ (Lớp trưởng, Chi đội trưởng).

   - Trao đổi ý kiến, thống nhất loại quà (Chủ trì: Lớp trưởng, Thư kí: Tổ trưởng tổ 1).

   Dự kiến quà: quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, tiền bỏ ống...

   - Lập Ban chấp hành

   - Phân công

   + 4 Tổ trưởng thu quà theo loại (ghi tên, quà, số lượng) chuyển về Ban chấp hành.

   + Ban chấp hành đóng gói, nộp lên trường.

   2. Sáng thứ 3 (23/12): bắt đầu nhận quà.

     Tổ trưởng tổ 1: sách, vở.

     Tổ trưởng tổ 2: nhận tiền.

    Tổ trưởng tổ 3: nhận quà là quần áo, giày dép (ghi tên những người ủng hộ).

    Tổ Trưởng tổ 4: giấy bút, đồ dùng học sinh, sách vở.

   3. Chiều thứ 3 (23/12)

   Ban chấp hành nhận quà từ các Tổ trưởng, thống kê, đóng gói, nộp lên cho trường.