Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao bóc vỏ đen sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát. Hãy tìm các bộ phận của hạt như đã ghi ở H33.1...

Đề bài

- Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao bóc vỏ đen sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát.

- Hãy tìm các bộ phận của hạt như đã ghi ở H33.1.

- Lấy một hạt ngô trên bông ẩm từ 3 – 4 ngày (cho phần phôi của hạt trương lên để có thể quan sát dễ dàng). Bóc lớp vỏ của hạt rồi dùng kính lúp để quan sát.

- Hãy tìm các bộ phận của hạt ngô như đã ghi ở H33.2.

- Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

Hạt gồm những bộ phận nào

 

 

Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt

 

 

Phôi gồm những bộ phận nào?

 

 

Phôi có mấy lá mầm

 

 

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu

 

 

Lời giải

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

Hạt gồm những bộ phận nào

Vỏ, phôi

Vỏ, phôi, nội nhũ

Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt

Vỏ

Vỏ

Phôi gồm những bộ phận nào?

Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm

Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm

Phôi có mấy lá mầm

2

1

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu

Lá mầm

Nội nhũ