Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Lời giải

- VD hoa mọc đơn độc: hoa sen, hoa súng, hoa thược dược, hoa na.

- VD hoa mọc thành cụm: hoa bằng lăng, hoa phượng, hoa bưởi, hoa nhãn, hoa ổi.