Lịch Sử 7 - Giải bài tập lịch sử lớp 7

Giới Thiệu

Tổng hợp lời giải chi tiết các câu hỏi trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7, giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi học kì

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ - trung kì trung đại)

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX