Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giới Thiệu

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.