Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những giai đoạn lớn nào?

Lịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào?

Lời giải

Từ nguồn gốc xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 4 giai đoạn:

- GĐ 1: Thời nguyên thủy.

- GĐ 2: Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.

- GĐ 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.

- GĐ 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”