Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì ?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta. Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam