Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?" Giao Chỉ … đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị.”

Lời giải

Lời tâu của Tiết Tổng muốn nói: Nhân dân ta thường xuyên nổi dậy ở nhiều nơi, rất khó cai trị.