Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Lời giải

Sau khi giành thắng lợi, Lý Bí đã:

- Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

- Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

- Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”