Lý thuyết chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

a) 320 : 4 = ?

Lời giải

a)       \(320 : 40 = \;?\)

           320 : 40 = 320 : (10 × 4)

                         = 320 : 10 : 4

                         = 32 : 4

                         = 8

             

          \(320:40 = 8\)

Nhận xét:  320 : 40 = 32 : 4.

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

b)        \(32000 : 400=\;?\)

            32000 : 400 = 32000 : (100 × 4)

                         = 32000 : 100 : 4

                         = 320 : 4

                         = 80

             

          \(32000:400 = 80\)

Nhận xét:  32000 : 400 = 320 : 4.

Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

c) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, ... chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.