Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

Lời giải

Hình 1: Làm lắng

Hình 2: Sàn, sảy

Hình 3: Lọc