Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Lời giải

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà, ta thấy quả bóng lại nẩy lên.