Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

Đề bài

Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ)

- Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

- Quan sát sự phát triển của bào tử

- Nhận xét và so sánh với rêu.

Lời giải

- Vòng cơ có tác dụng giữ cho bào tử nằm trong túi bào tử, khi bào tử chín nó làm cho bào tử bắn xa hơn.

- Sự phát triển của dương xỉ: Bào tử nảy mầm → nguyên tản → cây dương xỉ con → cây dương xỉ trưởng thành

Ở dương xỉ có giai đoạn bào tử  phát triển thành nguyên tản, còn ở rêu không có, như vậy nguyên tản có vai trò có cung cấp chất dinh dưỡng  cho cây ở giai đoạn đầu.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”