Nêu tính chất chung của chất dẻo

Nêu tính chất chung của chất dẻo.

Lời giải

Tính chất của chất dẻo là cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao