Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Lời giải

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng:

- Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ cùng đất của mình.

- Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình và chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”